For practitioners and lovers of Okinawa Goju Ryu Karate

 

Reigi – Dojo no label

sensei   professor
senpai   senior student
Onegai-shimasu   please help me / ensina-me
arigato-gozaimashita   thank you
shitsurei-shimasu   I apologize
sayonara   goodbye
king   bow
shugo   align
kiyotsuke   stay right
seiza   kneel
mokuso   meditate (eyes closed)
mokuso Yame   meditation finish (open eyes)
shomen   front
shinzen   sanctuary of the dojo
otagai-ni   turn head to head
kiritsu / tatte   rose-is
o-soy   clean