For practitioners and lovers of Okinawa Goju Ryu Karate

 

Attacks (Tsuki Waza)

Tsuki

Tsuki

Punch with the knuckles.

Oi Tsuki

Oi Tsuki

Punch in motion, with the side arm of the advancing leg.

Giaku Tsuki

Giaku Tsuki

Punch in motion, with the arm on the opposite side of the advancing leg.

Mawashi Tsuki

Mawawshi Tsuki

Soco circular.

 Tate Tsuki

Tate Tsuki

Punch with the hand in a lateral position (thumb pointing up).

Ura Tsuki

Ura Tsuki

Punch with knuckle down, como on kata Saifa.

Morote Tsuki

Morote Tsuki

Double Punch.

Morote Awase Tsuki

Morote Tsuki AWAS

Double Punch, como on kata Dai Ichi Gekisai.

Heiko Tsuki

Heiko Tsuki

Parallel Socos,como to kata Saifa.

Yoko Ura Tsuki

Yoko Ura Tsuki

Ura Tsuki de Lado,como to kata Saifa.

Hira Nukite Tsuki

Hira Nukite Tsuki

Sharp blow with the open hand horizontally, palm facing up, como on kata Dai Ichi Gekisai.

Age Tsuki

Age Tsuki

Soco ascending, como on kata Kururunfa.