Para los profesionales y amantes de la Okinawa Goju Ryu Karate

 

Shisochin

Kata realizado Shisochin pelo Sensei Mori Higahonna

 

Kata Shisochin Lenta