Para os praticantes e amantes do Okinawa Goju Ryu Karate Do

 

Shisochin

Kata Shisochin executada pelo Sensei Morio Higahonna

 

Kata Shisochin lenta