Per i praticanti e gli amanti di Okinawa Goju Ryu Karate

 

Seiyunchin

Kata eseguito Seiyunchin capelli Sensei Mori Higahonna


 

Kata Seiyunchin Lenta