Para los profesionales y amantes de la Okinawa Goju Ryu Karate

 

Seiyunchin

Kata realizado Seiyunchin pelo Sensei Mori Higahonna


 

Kata Seiyunchin Lenta